Kaart Vind een kliniek Zoeken

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Merz behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Aan deze gebruiksvoorwaarden kunnen geen contractuele of andere wettelijke rechten worden ontleend door of namens enige partij.

 

Geen garantie of waarborg

Merz streeft ernaar om deze website actueel te houden. Merz garandeert echter niet dat de informatie op deze site juist of volledig is. Met uitzondering van schade die direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Merz, is Merz niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve, incidentele of andere gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw bezoek aan deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en verlies van programma's of elektronische gegevens.

Voor het gemak van onze bezoekers staan er op de website van Merz hyperlinks naar andere websites. Bepaalde links op deze websites leiden echter naar bronnen op servers die worden onderhouden door derde partijen waarover Merz geen zeggenschap heeft. Merz is niet verantwoordelijk voor de content van derde partijen of voor de gevolgen voor de gebruiker die deze content raadpleegt.

 

Deskundigenadvies of -oordeel

Op deze site kunnen deskundigenoordelen worden geplaatst waarmee onze bezoekers hun voordeel kunnen doen. Als een deskundigenoordeel als zodanig op deze site wordt geplaatst of vanaf deze site via een hyperlink toegankelijk is, betreft het uitdrukkelijk het oordeel van de respectieve deskundige, die onafhankelijk is van Merz.

 

Intellectueel eigendom

Merz zal haar intellectuele eigendomsrechten tot het uiterste, tot aan strafrechtelijke sancties, afdwingen, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving. De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk: de “Handelsmerken”) die op deze website worden getoond zijn Handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Merz. Niets op deze site mag worden opgevat als het impliciet dan wel anderszins verstrekken van een licentie voor of het verlenen van een recht op de Handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Merz of, indien dit niet Merz is, de eigenaar van het Handelsmerk. Bovendien is voor het weergeven, doorgeven, wijzigen of gebruiken van de content van deze site anders dan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden altijd de voorafgaande schriftelijke toestemming van Merz vereist. Op elke weergave van de inhoud van deze site of van een deel daarvan moet de volgende copyrightmelding worden opgenomen: Copyright © 2020 Merz. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

De (product)informatie op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.